Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov – tigerfight.store


Informačná povinnosť pri poskytnutí osobných údajov


Spoločnosť Olvil s.r.o., so sídlom Šafárikovo nám. 2, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 47410850, DIČ: 2023897282, IČ DPH: SK2023897282, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 93054/B (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ") informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie") a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ") zdelením nižšie uvedených informácií.
Dotknutá osoba je v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) zákona o OOÚ povinná poskytnúť osobné údaje na nižšie uvedený účel, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť kúpnu zmluvu, o ktorú dotknutá osoba prejavila záujem.


1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ: Olvil s.r.o., so sídlom Šafárikovo nám. 2, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 47410850, DIČ: 2023897282, IČ DPH: SK2023897282, Kontaktné údaje: mail: tigerfightstore@gmail.com, telefón: +421 905 396 628.


2. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
Účel: uzatvorenie kúpnej zmluvy a predzmluvné vzťahy
Právny základ:
§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby
Prevádzkovateľ týmto oznamuje zákazníkovi ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia, bude v procese uzatvorenia kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Účel: zasielanie notifikácií, noviniek, profilovanie a pod.
Právny základ:
§ 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov – oprávneným záujmom prevádzkovateľa je informovať zákazníkov prostredníctvom marketingových správ o cenových ponukách a taktiež marketingová komunikácia so zákazníkom (v prípade existencie zmluvného vzťahu) v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. V súlade so zásadou proporcionality, prevádzkovateľ dospel k záveru, že informovať zákazníkov prostredníctvom notifikácií o novinkách a inováciách tovaru resp. viesť s nimi marketingovú komunikáciu (v segmente tovarov, o ktorý zákazník prejavil záujem), prevažuje nad záujmom ochrany súkromia dotknutej osoby a to konkrétne spracúvania emailovej adresy dotknutej osoby. K spracúvaniu emailovej adresy prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia na jeho ochranu. Prevádzkovateľ vykonáva profilovanie zákazníkov (poloha, osobné preferencie) za účelom posúdenia predaja a zlepšenia kvality svojich služieb, a to na základe oprávneného záujmu. Za účelom ochrany týchto spracúvaných údajov prijal primarané technické a organizačné opatrenia.
V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže prevádzkovateľ po uzatvorení kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobný údaj emailovú adresu aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu zákazníka marketingové informácie o poskytnutom tovare.
Účel: členstvo vo vernostnom programe
Právny základ:
§ 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov – oprávneným záujmom prevádzkovateľa je poskytovať zákazníkom zľavy na kupovanom tovare prostredníctvom vernostného programu. Zákazník teda pri uzatváraní kúpnych zmlúv získava zľavu na základe členstva vo vernostnom programe. V súlade so zásadou proporcionality, prevádzkovateľ dospel k záveru, že viesť zákazníka ako člena vo vernostnom programe na účely získania zľavy pri kúpe tovaru a to na základe záujmu zákazníka prevažuje nad záujmom ochrany súkromia dotknutej osoby. K spracúvaniu takto získaných osobných údajov prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia na jeho ochranu.
V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže prevádzkovateľ po uzatvorení kúpnej zmluvy resp. po registrácii vo vernostnom programe, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje, ktoré mu zákazník poskytol.
Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o OOÚ a Nariadeniu.


3. Identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje
Príjemcovia resp. kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:
Externý účtovník:Janka Tantošová, Rudlovská cesta 73, Banská Bystrica 974 11
Obchodné meno:ÚČTO MI-JA s.r.o.
Zastúpený:
Sídlo:Strojárska 361/7, Hliník nad Hronom 966 01
IČO: 46 966 315
Právna forma:Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný:Vložka číslo: 23684/S, Okresného súdu Banská Bystrica

Poštový prepravca:Slovenská pošta, a. s.
Obchodné meno:Slovenská pošta, a. s.
Sídlo:Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
IČO: 36 631 124
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zapísaný:Vložka číslo: 803/S, Okresného súdu Banská Bystrica

Poštový prepravca : GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

IČO:36624942

Sídlo:
General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
Budča 1039
962 33 Budča
Slovenská Republika
inform@gls-slovakia.sk

Poskytovateľ platformy internetového obchodu:
Obchodné meno: IRISOFT, s.r.o.
Sídlo:Soblahovská 1116/61, Trenčín 911 01
IČO:36 332 275
Právna forma:Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný:Vložka číslo: 14274/R, Okresného súdu Trenčín

Štátne inštitúcie za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa:
daňový úrad, orgán štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. slovenská obchodná inšpekcia, úrad na ochranu osobných údajov), exekútor, súd, orgán činný v trestnom konaní atď.


4. Doba uchovávania osobných údajov
Doba uchovávania osobných údajov: doba určitá – doba určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej kúpnej zmluvy (napr. podľa § 599 ods. 1 Občianskeho zákonníka si môže kupujúci uplatniť práva zo zodpovednosti za vady na súde v lehote do 24 mesiacov od prevzatia tovaru – uchovávanie osobných údajov je teda potrebné pre identifikáciu zmluvnej strany); dlhšie spracúvanie osobných údajov je možné len výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu.


5. Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo:
• požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
• na opravu osobných údajov,
• na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
• namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
• podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ.
Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu tigerfightstore@gmail.com, telefónne číslo +421 905 396 628, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa: Olvil s.r.o., Šafárikovo nám. 2, 811 02 Bratislava-Staré Mesto. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.

6. Profilovanie osobných údajov
Prevádzkovateľ vykonáva profilovanie údajov (v rozsahu poloha, osobné preferencie) za účelom posúdenia predaja a zlepšenia kvality svojich služieb, a to v súlade s § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Takéto profilovanie údajov však neidentifikuje konkrétnu dotknutú osobu a teda predpokladaný dôsledok takého spracúvania osobných údajov je pre dotknutú osobu minimálny.


Informovaný súhlas na marketingové účely
Spoločnosť Olvil s.r.o., so sídlom Šafárikovo nám. 2, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 47410850, DIČ: 2023897282, IČ DPH: SK2023897282, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 93054/B (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ") informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie") a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ") zdelením nižšie uvedených informácií.
Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť svoje osobné údaje na nižšie uvedený účel.


1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ: Olvil s.r.o., so sídlom Šafárikovo nám. 2, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 47410850, DIČ: 2023897282, IČ DPH: SK2023897282, Kontaktné údaje: mail: tigerfightstore@gmail.com, telefón: +421 905 396 628.


2. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
Účel: Marketingové a obchodné účely – zasielanie marketingových správ a ponúk
Právny základ: Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia


3. Identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje
Príjemcovia resp. kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:

Poskytovateľ platformy internetového obchodu:

Obchodné meno: IRISOFT, s.r.o.

Sídlo:Soblahovská 1116/61, Trenčín 911 01
IČO:36 332 275
Právna forma:Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný:Vložka číslo: 14274/R, Okresného súdu Trenčín

4. Doba uchovávania osobných údajov
Doba uchovávania osobných údajov: 24 mesiacov
5. Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo:
• požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
• na opravu osobných údajov,
• na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
• namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
• kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
• podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ.


Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu tigerfightstore@gmail.com, telefónne číslo +421 905 396 628, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa: Olvil s.r.o., Šafárikovo nám. 2, 811 02 Bratislava-Staré Mesto. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.
Používanie analytických nástrojov nám umožňuje lepšie porozumieť potrebám našich návštevníkov a tomu, ako používajú našu stránku. Môžeme použiť nástroje prvej alebo tretej strany na sledovanie alebo zaznamenávanie vášho prehliadania našej webovej stránky, na analýzu nástrojov alebo komponentov, s ktorými ste interagovali alebo ste ich používali, zaznamenávanie udalostí konverzií a podobne.
Môžeme používať súbory cookie a nástroje tretích strán na zlepšenie ponuky produktov a/alebo služieb našej alebo našich partnerov, jej relevantnosti pre vás na základe produktov alebo stránok, ktoré ste navštívili na tejto webovej stránke alebo na iných webových stránkach.

Prihlásenie